usluge_bg

Tvrtka Kardix d.o.o. bavi se osnovnom djelatnošću pružanja računovodstvenih i savjetodavnih usluga korisnicima.

Povjerite nama vođenje svojeg poduzeća!

Kontakt

Kardix d.o.o.

Trg Drage Iblera 9

10 000 Zagreb, Hrvatska

 

Mob: 099 3177 848

FacebookTwitterLinkedin

Usluge

Ustroj i vođenje

 • poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija
 • glavne knjige
 • dnevnika
 • pomoćnih knjiga i evidencija:
 • knjige ulaznih i izlaznih računa
 • salda konti kupaca i dobavljača
 • dugotrajne imovine s obračunom amortizacije
 • robno i materijalno knjigovodstvo
 • blagajna
 • putni nalazi

 

Izrada računovodstvenih i poreznih obračuna

 • sastavljanje temeljnih financijski izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje)
 • sastavljanje izvještaja Financijskoj agenciji

 

Izrada mjesečnih i godišnjih poreznih prijava

 • porez na dodanu vrijednost
 • porez na dobit
 • porez na dohodak

 

Obračun plaća i drugog dohotka

 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika sa propisanim evidencijama, doprinosima i porezima
 • izvješća vezana uz plaće
 • dostava nadležnim institucijama

 

Izrada prijave za porez na dohodak građana

 

Sastavljanje posebnih izvještaja za poduzetnike radi usmjeravanja poslovanja

 

Savjetovanje poduzetnika i upućivanje na optimalna rješenja

 

Optimizacija troškova

 • Proces optimizacije troškova traži sistemski pristup koji osigurava odgovarajuće mjere za smanjenje troškova poslovanja centra kroz vrijeme
 • mi vam pomažemo da identificirate osnovna područja učinkovitosti kako bi postigli poboljšanja u procesima, a time i poboljšanje učinkovitosti
 • na taj način ćete optimizirati vaše poslovne procese, smanjiti troškove, povećati produktivnosti i uz navedeno postići i višu razinu kvalitete, odnosno učiniti vaše korisnike zadovoljnima

 

Administrativne usluge 

 

Kontakt sa financijskim i poreznim institucijama

 

 

Rent-a usluge 

Rent-a-CFO

 • planira, usmjerava ili koordinira financijske aktivnosti poduzeća ili organizacija iz privatnog i javnog sektora. U dužnosti i obveze ubraja se i stvaranje politika, upravljanje dnevnim aktivnostima, planiranje korištenja materijala i ljudskih potencijala
 • priprema financijske i nadzorne izvještaje koje zahtijeva zakon, regulatorno tijelo ili Uprava poduzeća
 • nadgleda tijek novca i financijskih instrumenata
 • priprema operativne izvještaje i izvještaje o rizicima koje menadžment koristi za analizu poslovanja 

 

Rent-a voditelj računovodstva

 • kontrolira unešene podatke u sistem pravovremeno, precizno i kvalitetno te signalizira na eventualne nepravilnosti i učestvuje u njihovom otklanjanju
 • radi u timu i prati korporativnu politiku
 • prati zakonsku regulativu i izmjene u tom polju u vezi sa zakonskom regulativom koja regulira računovodstveno poslovanje firme, i sprovodi adekvatne, ažurne i neophodne promjene u sistemu i knjigovodstvenoj evidenciji u suradnji sa programerima, također kontrolira ispravnost i usaglašenost prateće dokumentacije sa eventualnim izmjenama u zakonu
 • kontrolira i prati rad referenata u računovodstvu, uočava eventualne propuste u njihovom radu i ispravlja ih, a sve u cilju što efikasnijeg rada sektora
 • u slučaju odsustva nekog od zaposlenih u sektoru računovodstva, organizira nesmetani rad ostatka kolektiva i adekvatnu zamjenu za zaposlenog u cilju što bolje organizacije sektora i neometanog rada kompanije
 • ocjenjuje rad zaposlenih u sektoru računovodstva, predlaže njihova unapređenja i eventualne stimulacije/kazne
 • kontrolira knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihovu usklađenost sa računovodstvenom politikom firme, i zakonskim regulativama i normativima
 • kontrolira bruto bilancu na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou, uočava i ispravlja eventualne nepravilnosti
 • prati stanja knjigovodstvenih analitičkih kartica dobavljača, kupaca kako domaćih, tako i inozemnih i učestvuje u njihovom usaglašavanju i izravnanju ukoliko je neophodno
 • kontrolira Knjigu ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV-a
 • komunicira sa Poreznom upravom i usaglašava evidencije u cilju nesmetanog rada kompanije
 • poznavanje MRS i MSFI i njihova primjena u radu
 • mjesečno i periodično izvještavanje o prihodima i rashodima na nivou firme
 • učestvuje u izradi završnog računa i odgovara za njegovu točnost i usklađenost sa zakonskim regulativama i normativima 
 • ukoliko je neophodno obavlja i druge zadatke, koji su mu naloženi u vezi s obavljanjem posla